המחירים ממשיכים לעלות- עלייה של 1.3% במחירי הדירות בחודשים האחרונים, עלייה של 8% ביחס לשנה שעברה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני 2021 – יולי 2021 ,לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי 2021 – יוני 2021 ,נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.3% אחוז.


מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כלומר בחודשים יוני 2021 – יולי 2021 ,לעומת יוני 2020 – יולי 2020 ,נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-8%.


בתרשים מוצג אחוז השינוי השנתי במדד מחירי הדירות בעשור האחרון. מהתרשים ניתן לראות התמתנות בקצב עליית המחירים ביחס לתחילת העשור (עד כדי ירידות מחירים בשלושת הרבעונים האחרונים של שנת 2018 ) האזור המוצלל. לאחר תקופה של כשנתיים (רבעון הראשון, שנת 2019 ועד לחודש מאי 2021 ) שבה נרשמו עליות מחירים מתונות של עד 5% ,החל מהמחצית השנייה של שנת 2021 עליית המחירים השנתית הינה מעל ל-5%.

בתרשים הבא מוצגים שינויי המחירים בשלושת המדדים הארעיים האחרונים בפילוח לפי מחוזות. בחודשים יוני 2021 – יולי 2021 ,לעומת מאי 2021 – יוני 2021 ,נמצאו שינויי המחירים הבאים: ירושלים 3.5%, צפון 0.5%-, חיפה 0.1%, מרכז 0.2%, תל אביב 1.3%, דרום 0.2%.מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד (יוני יולי 2021 לעומת יוני יולי 2020) נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: צפון 9.9%, ירושלים 8.8%, מרכז 8.6%, תל אביב 7.5%, דרום 6.4%, חיפה 5.1%.


מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני 2021 – יולי 2021 לעומת מאי 2021 – יוני 2021 ,נמצא כי מחירי הדירות החדשות עלו ב-1.6% .מכלל העסקאות של דירות חדשות, שיעור העסקאות במסגרת תמיכה ממשלתית (מחיר למשתכן) עלה מ-19.4% (בתקופה הקודמת מאי 2021 – יוני 2021 ) ל-20.4% בתקופה הנוכחית.


יצוין כי לרוב שיעור העסקאות בתמיכה ממשלתית מתואם באופן שלילי עם מדד מחירי דירות חדשות. מבדיקה שערכה הלשכה עולה כי מדד מחירי הדירות החדשות בניכוי עסקאות מחיר למשתכן עלה ב 1.5%צילומים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה